• Lees voor
  • Contrast

Rechten, plichten en klachten

Als cliënt van MEE heeft u rechten en plichten. Wat dit precies inhoudt kunt u hieronder lezen. De folder 'Rechten en plichten' kunt u hier downloaden.
 

Klachtenregeling

Een klacht, en dan?
Wie een klacht heeft, is ergens ontevreden over. MEE Noordwest-Holland (MEE NWH) probeert u als cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de gang van zaken of over de manier waarop u behandeld bent door één van onze medewerkers. Die onvrede kan tot een klacht leiden.

Als u besluit een klacht in te dienen, is het prettig als u daar niet te lang mee wacht. Dan kan snel tot actie worden overgegaan. U kunt alles ook nalezen in de folder 'Een klacht, en dan?'.
 

Uw MEEning telt!

Wij willen graag van u weten of u tevreden bent over MEE Noordwest-Holland. U kunt dat laten weten door onderstaand formulier in te vullen en naar MEE NWH te mailen. Dat kan op elk moment dat u wenst. Ook wanneer u ergens ontevreden over bent, maar u wilt hierover geen klacht indienen, kunt u het formulier insturen. U geeft dan een signaal af!

Door het insturen van het signaalformulier biedt u MEE Noordwest-Holland de mogelijkheid om de dienstverlening nog beter op uw wensen af te stemmen.
 

Cliëntvertrouwenspersoon

Als u ontevreden bent of een klacht heeft over MEE kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt u en bekijkt samen met u hoe u het beste voor uw belang op kunt komen. Eventueel gaat de cliëntvertrouwenspersoon samen met u in gesprek met degene waar u de onvrede bij ervaarde. Of zij helpt u bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie.

Deze vertrouwenspersoon is niet in dienst van MEE en is daardoor onafhankelijk. De vertrouwenspersoon garandeert geheimhouding en vertrouwelijkheid. MEE krijgt de klacht alleen te horen met uw toestemming.

De clientvertrouwenspersoon is mevrouw Birgit Schoenmakers.
Zij is te bereiken via 0251 - 212 202 of via de mail Birgit.Schoenmakers@Facit.nl

Zij stelt zich hier aan u voor.
 

Privacy

MEE Noordwest-Holland gaat zorgvuldig met uw persoons-gegevens om. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) schrijft organisaties voor hoe zij met persoonsgegevens moeten omgaan. Wij houden ons aan deze regels omdat wij de bescherming van uw privacy belangrijk vinden.

Hieronder vindt u meer informatie over privacybescherming en uw persoonsgegevens.


Verwijsindex en meldcode

Meldcode
MEE Noordwest-Holland werkt volgens de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (die officieel per 1 juli 2013 is ingegaan). MEE zal dus bij de betreffende instanties altijd melding doen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode is verplicht voor de volgende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die met een meldcode werken drie keer zoveel ingrijpen als organisaties die er niet mee werken. Het gebruik van de meldcode is daarmee ondermeer duidelijk in het belang van het kind en een belangrijk instrument in de strijd tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Voor meer informatie: klik hier.

Verwijsindex
De verwijsindex is een landelijk systeem waarin professionals melding maken van hun betrokkenheid bij een jongere.
Doelgroep is jongeren (0-23 jaar) bij wie zich problemen voordoen waardoor hun persoonlijke ontwikkeling wordt bedreigd en waardoor zij buiten de maatschappij dreigen te vallen.
De Verwijsindex brengt meldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. In de verwijsindex wordt geen informatie opgenomen over de aard en inhoud van de zorgen en begeleiding. Gebruik van de Verwijsindex moet bijdragen aan een betere coördinatie in de hulpverlening en een effectievere samenwerking van hulpverleners.
Voor meer informatie: www.verwijsindex.tv/ouders.