• Lees voor
  • Contrast

MEE Organisatie


MEE Noordwest-Holland volgt in haar bestuurlijke organisatie de principes en uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode (2010) en heeft het model Raad van Toezicht/Raad van Bestuur (directie) ingevoerd. De statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn aan de Governancecode aangepast. De primaire dienstverlening wordt geboden door twee regionale multidisciplinaire teams. Deze werken onder leiding van een manager cliëntondersteuning sociaal domein. Op centraal organisatieniveau is een bedrijfsbureau dat wordt aangestuurd door de manager bedrijfsvoering. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad functioneren op basis van de wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden die zij hebben en voeren regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.

Register Raad van Toezicht
Organogram MEE Noordwest-Holland

MEE NL
MEE NL richt zich op maatschappelijk ondernemen en samenwerken met overheden, publieke organisaties en private partijen. Dankzij haar landelijk dekkend netwerk kan MEE NL organisaties van dienst zijn bij de uitvoering van beleid en projecten of het aanbieden van diensten voor mensen met een beperking.

MEE NL richt zich onder andere op (arbeids)participatie, sport en bewegen, training en scholing en cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg. Meedoen mogelijk maken. Dat is het streven van MEE NL en de 20 regionale MEE-organisaties. Voor veel mensen met een beperking is het moeilijk om hun leven zo te organiseren dat meedoen voor hen mogelijk is. Mensen met een beperking hebben soms een steuntje in de rug nodig om zich zelfstandig te kunnen redden. Om die ondersteuning vraaggericht en slagvaardig overal in Nederland te kunnen bieden, vinden de MEE-organisaties dat zij elkaar onverminderd nodig hebben. Als collectief van MEE-organisaties bevordert MEE NL de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking.

Meer informatie kunt u hierover vinden op de website van MEE NL.

De MEE-organisaties hebben met elkaar gezamenlijke kwaliteitsvoorwaarden opgesteld waaraan iedere MEE-organisatie moet voldoen. Deze kwaliteitsvoorwaarden zijn vastgelegd in de MEE-code.

HKZ certificaat
MEE Noordwest-Holland is HKZ gecertificeerd. Dit keurmerk toont aan dat MEE intern de zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en de organisatie systematisch en continu werkt aan kwaliteitsverbetering. Jaarlijks wordt MEE Noordwest-Holland door een onafhankelijke certificerende instelling bezocht en op een circa 200 HKZ normen gecontroleerd. Het rapport met betrekking tot de certificering is hier te downloaden.